Триизмерно сканиране с дрон

Триизмерното сканиране с дрон се осъществява посредством фотограметрия. Това е научен метод използващ паралaкса между снимки, направени от различни позиции. Метода е способен да добие точни триизмерни данни без значение от формата, обема или дълбочината на сканирания обект. В комбинация със съвременните дигитални технологии, прецизни GPS приемници и възможността за автоматизирано и консистентно заснемане с дрон, метода дава точни резултати и се е наложил като стандарт в изготвянето на карти и триизмерни модели на обекти от различен тип и мащаб. Благодарение на фотограметерията прецизното картографиране, триизмерното сканирането и изготвянето на ортографски изображения никога не е било по-бързо, лесно, точно и достъпно. Резултатите от подобно заснемане може да се ползват за прецизно измерване на дължини, площи и обеми. Точността на измерването може да е изключително висока (±1см) в зависимост от целите и мащаба на сканировката. Метода намира широко приложение в картографирането, археологията, земеделието, строителството, надзора, създаването на компютърни игри и още много други.

Плътен облак от точки

Представлява съвкупност от точки с голяма плътност създаващи триизмерно изображение на сканираният обект. Това е най-неподправеният резултат от процеса на триизмерна реконструкция и служи за основа при изготвянето на:

Цифров модел на надморска височина

Oртомозика

Триизмерен модел

Цифров модел на надморска височина

Цифров модел на надморска височина или Digital Elevation Model за кратко DEM е файл съдържащ топографска информация за повърхността на земята. Информацията е записана в точна координатна система което позволява да се определят географските координати и надморската височина на всяка точка от топографската карта.

Ортомозика

Представлява двуизмерно изображение (карта) на сканирания обект. Изображението може да бъде използвано за измерване на разстояния и площи и установяването на точни географски координати.

Триизмерен модел

Представлява триизмерна репрезентация на сканирания обект. Триизмерният модел може да бъде използвана за измерване на разстояния, площи или обеми. Също така може да бъде придружена от детайлна текстура за максимално добър детайл. Ако моделът ще се ползва за целите на виртуални преживявания като, компютърни игри или визуализации, се търси значително по-висока разделителна способност на текстурата.

Интерактивен триизмерен модел

Сканиран обект: Стадион Горубсо град Кърджали.

Точност на сканировката: ± 3.003cm

Измерена точност на сканировката: ±1см

Резолюция на земната повърхност: 2.1 cm на пиксел

30.05.2022